Begeleide omgang

Begeleide omgang helpt ouders om (weer) zelfstandig met elkaar en uw kind(eren) om te gaan. Wij proberen een ongewone situatie zo gewoon mogelijk te maken..

Bij een scheiding hebben ouders het recht om hun kinderen te blijven zien. Maar soms lopen conflicten tussen ouders zo hoog op, dat de omgang van de meestal uitwonende ouder met de kinderen onmogelijk wordt. Ook als kinderen uit huis worden geplaatst, kan er contactbreuk ontstaan. Motivist helpt in die situaties met Begeleide omgang. In een huiselijke omgeving op onze vestiging wordt toegewerkt naar een situatie waarbij de ouders weer zelfstandig met elkaar en de kinderen kunnen omgaan. Voorwaarde is dat beide ouders bereid zijn om mee te werken aan een omgangsregeling. Motivist biedt zowel korte als langdurige vormen van begeleide omgang, echter het uitgangspunt is ten alle tijde toewerken naar normalisatie, onbegeleid contact.

Begeleide omgang herstelt het contact tussen de ouder(s) met het kind. Het creëert zowel contactmogelijkheden (je kind zien) als contactherstel (een band onderhouden). We willen ongewone situaties zo gewoon mogelijk maken voor ouders en kinderen.

Vormen van begeleide omgang

Kortdurend, gericht op contactherstel

Wordt veelal ingezet bij een plotselinge contactbreuk tussen ouder en kind. Ouders zijn bijvoorbeeld net gescheiden zonder regeling voor contact met de uitwonende ouder. Motivist helpt om het contact te herstellen en stelt desgewenst (in combinatie met de dienst ouderschap na scheiding) een ouderschapsplan op, dat ervoor zorgt dat het contact weer gestructureerd en in de normale thuissituatie kan plaatsvinden.

Langdurig, toewerkend naar onbegeleide omgang

Wordt ingezet om het contact tussen ouder en kind te herstellen én op de langere termijn toe te werken naar onbegeleid contact in de thuissituatie. Ouders worden geleerd hoe zij een normale thuissituatie en een veilige opvoedomgeving kunnen creëren. Duur van de begeleiding is in basis negen maanden, met een eventuele uitloop naar 1 tot 1,5 jaar.

Video observatie, training

Onze huiskamer is uitgerust met videocamera’s. Deze worden ingezet om ouders en kind op een veilige manier samen te laten zijn. Onze hulpverleners zijn in staat om ouders via de beelden feedback te geven. Daarnaast kan dit ook een mooie tool zijn als tussenstap van begeleid naar onbegeleid. 

Video-observatie kan bij beide vormen worden ingezet.

Werkwijze en startgesprek

Motivist gelooft in maatwerk waarin wij in samenwerking met beide ouders en verwijzer werken aan een fijn en veilig contact tussen ouder(s) en kind. Na een aanmelding wordt er een startgesprek gepland met de verwijzer, de niet-verzorgende ouder(s) en (indien aanwezig) verzorgende ouder. In dit gesprek is er aandacht voor de aanleiding van een begeleide omgangsregeling (BOR), hoe de BOR er nu uit dient te zien en wat het einddoel dient te zijn. Het einddoel is ten alle tijden onbegeleid, maar de weg ernaar toe bepalen we samen. In overleg met de verwijzer kan het ook voorkomen dat we adviseren om ook een van onze andere diensten in te zetten. Er worden afspraken gemaakt over wat ouders willen bereiken en wat verwachtingen en afspraken zijn in de samenwerking. Ieder traject kan er dus anders uit gaan zien en is maatwerk.


Voorwaarden en uitgangspunt BOR

Voorwaarden

 • Een BOR duurt aaneengesloten nooit langer dan 2 uur. Als 2 uur lang omgang goed en veilig verloopt, kan dit ook langer.
 • De verwijzer is aanwezig bij de startgesprek(ken) om de kaders duidelijk te maken. Waar moet een plan aan voldoen, wat moet er bereikt worden?
 • Ouders moeten de bereidheid hebben om juridische procedures tijdens de hulpverlening “on hold” te zetten, zeker procedures gericht op zorg en omgang.
 • Door Motivist worden er tijdens een traject geen besluiten genomen die onder het gezag van ouders en/of gezinsvoogd vallen, wel kan Motivist ondersteunen en adviseren hoe een besluit genomen kan worden in het belang van de kinderen.
 • BOR vindt plaats op onze eigen locatie te Eersel. Deze plek is neutraal en kindvriendelijk.
 • Ouders geven bij aanvang toestemming voor het gebruik van videobeelden, videobeelden worden veilig opgeslagen op ons interne netwerk, beelden worden vernietigd na afloop van de hulpverlening. Uiteraard voldoen we aan alle eisen aangaande de AVG.
 • Kinderen worden gebracht naar en weer opgehaald van de omgangslocatie. Motivist kan niets betekenen in vervoersproblemen.
 • Wij bieden geen BOR buiten kantoortijden of in het weekend.
 • Onze BOR is een middel tot normalisatie en geen doel op zich.

Uitgangspunt

Vanuit een veilige, neutrale en zo natuurlijk mogelijk omgeving biedt Motivist de mogelijkheid voor kinderen tot begeleid contact tussen zijn/haar niet-verzorgende ouder(s).

Onze BOR is bedoeld om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot zelfstandige omgang. Zo helpen we ouders om hun kind de kans te geven om in contact te zijn en blijven met zijn/haar ouders.

Uitgangspunten zullen telkens zijn: ‘Wat heeft jullie kind nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen en met jullie allebei een liefdevolle band te kunnen hebben?’ Wanneer een BOR aangemeld is na een scheiding, word zeker ook de vraag gesteld wat ouders kunnen/moeten doen om de strijd niet verder te verhogen?’. Het is belangrijk dat ouders hun eigen belang/stuk opzij (leren) kunnen zetten en het belang van hun kind centraal stellen.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

  Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.