Ouderschap na scheiding

Uit elkaar gaan is ingrijpend voor iedereen, er spelen emoties als teleurstelling, frustratie, woede en verdriet een rol. Het vraagt een nieuwe balans vinden met elkaar in een periode waar vaak boosheid en verdriet nog op de voorgrond staan. Motivist is er voor ouders die telkens weer met elkaar in conflict raken, terwijl ze dit anders zouden willen voor de kinderen.

Niet alleen ouders hebben hier last van, maar vooral de kinderen komen hierdoor steeds meer klem te zitten tussen ouders. De strijd tussen ouders staat, vaak onbewust en zeker onbedoeld, zodanig op de voorgrond dat het ouders onvoldoende lukt om er op een goede manier voor hun kinderen te zijn in deze ingrijpende veranderende situatie. Hierdoor kunnen kinderen uit balans raken en dreigt hun ontwikkeling in de knel te komen. Dit kan zich op allerlei manieren uiten omdat elk kind anders is. Gedrag dat we vaak tegenkomen is: afnemende schoolprestaties, veel strijd en ruzie met het kind binnen het gezin of met vriendjes, vermindering van de band met de ouders, slaapproblemen, bedplassen, somber of teruggetrokken gedrag en heftige boosheid. Als ouder kun je je machteloos voelen om hierin tot veranderingen te komen. Hoe heeft het zover kunnen komen, wat maakt dat we er samen niet uitkomen, maar vooral: hoe zorg je er samen voor dat het anders wordt?

Wat biedt Motivist

Motivist biedt ouders de mogelijkheid om actief en gericht aan de slag te gaan om hun situatie te veranderen. Dit vraagt van ouders dat zij beiden aan de slag gaan om te komen tot afspraken. Afspraken over de zorg voor en omgang met de kinderen en dan vooral de uitvoering hiervan.

De afspraken zelf liggen veelal vast in een ouderschapsplan, maar in de praktijk ondervangt dit niet alles of is het zo dat afspraken niet meer passend zijn. Weten hoe laat de kinderen van de ene naar de andere ouder gebracht worden is bijvoorbeeld één ding, maar hoe ga je met elkaar om op deze momenten? Hoe zorg je er samen voor dat dit geen moment van spanning is voor de kinderen? Moeten/ willen we de afspraken aanpassen?

In onze manier van werken combineren we conflictexpertise met specialistische pedagogische hulpverlening en werken we waar nodig samen met de familie en het sociaal netwerk van ouders en kind. Het is belangrijk voor ouders dat zij de ruimte ervaren om hun opvoedtaken vorm te geven in de nieuwe situatie. Hierdoor ontstaat er voor de kinderen weer ruimte. 

Werkwijze en startgesprek Motivist

Motivist gelooft in maatwerk waarin hulpverlening en conflictbemiddeling “hand in hand” gaan in samenwerking met ouders, familie en hun netwerk. Na een aanmelding worden beide ouders en verwijzer uitgenodigd voor een startgesprek. In dit gesprek wordt samen bepaald wat er nu echt nodig is om tot een goed plan te komen? Wie zijn er nodig om van het traject een succes te maken? Er worden afspraken gemaakt over wat ouders willen bereiken en wat verwachtingen en afspraken zijn in de samenwerking. Ieder traject kan er dus anders uit gaan zien en is maatwerk.

In overleg met de verwijzer kan het ook voorkomen dat we adviseren om ook één van onze andere diensten in te zetten. Het zou kunnen dat we bijvoorbeeld adviseren om individuele begeleiding voor de kinderen in te zetten naast de dienst ouderschap na scheiding.


Voorwaarden en uitgangspunt hulpverlening Motivist

Voorwaarden

  • Beiden ouders zijn tegelijk aanwezig bij het startgesprek. Ouders zijn samen verantwoordelijk voor het proces en de afspraken die gemaakt worden bij het startgesprek moeten voor beide ouders werkbaar zijn.
  • De verwijzer is aanwezig bij het startgesprek om de kaders duidelijk te maken. Waar moet een plan aan voldoen, wat moet er bereikt worden?
  • Ouders moeten de bereidheid hebben om juridische procedures tijdens de hulpverlening “on hold” te zetten. Wij willen faciliteren in een constructieve manier van omgaan met elkaar, daarin is het belangrijk dat ouders met elkaar komen tot oplossingen. Juridische procedures zijn vaak strijd verhogend, iedereen spreekt en handelt enkel vanuit het eigen perspectief, en dit is veelal niet het perspectief van de ander, waardoor je steeds meer tegenover elkaar komt te staan.
  • Door Motivist worden er tijdens een traject geen besluiten genomen die onder het gezag van ouders en/of gezinsvoogd vallen, wel kan Motivist ondersteunen en adviseren hoe een besluit genomen kan worden in het belang van de kinderen.
  • Hulpverlening vindt plaats op onze eigen locatie te Eersel. Deze plek is neutraal en kindvriendelijk.

Uitgangspunt

Uitgangspunt is dat ouders in deze fase gezamenlijk commitment ontwikkelen op hoe “zelf aan de slag” te gaan. Je kan de ander niet veranderen, maar wel hoe jij naar de ander kijkt en met de ander omgaat. De invulling van het traject is altijd maatwerk. Soms is het helpend om te starten met het optekenen van ieders verhaal en alle perspectieven met elkaar te verbinden. Een andere keer zal er gestart worden met conflictreductie via mediation of wordt een combinatie van beiden gekozen. Wanneer de samenwerking tussen ouders conflictbestendig is, is er bij ouders weer meer ruimte om hun kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Ouders zien in deze fase vaak al directe positieve invloed op het gedrag van de kinderen. Nu is het tijd om actief aan de slag te gaan met de opvoedvragen die er nog zijn. Ook kunnen ouders gaan kijken wat hun kind nodig heeft om de scheiding te verwerken. Familie en het netwerk zijn belangrijk in ons leven, ouderschap en opvoeding. Het zijn steunfiguren. Daar waar het mogelijk is worden zij uitgenodigd om mee te denken met de ouders en de kinderen over de zorgen, de wensen en de oplossingen voor de situatie.

Duur van de hulpverlening

Het volledige traject heeft een gemiddelde duur van negen maanden tot een jaar. Nadat de aanmelding compleet is, vindt het startgesprek plaats. Na een startgesprek zullen we in overleg met ouders en verwijzer de doelen concreet maken in een begeleidingplan. De hulpverlening kan starten vanaf het moment dat de beschikking bij ons binnen is. Wanneer er sprake is van een wachttijd zullen wij hierover berichten.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.