Gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding richt zich op het verbeteren van de onderlinge relaties, communicatie en versterken van de opvoedvaardigheden. Door onze aanpak werken we aan het verbeteren van de fysieke en emotionele veiligheid van alle gezinsleden.

In elk gezin ontstaan wel eens problemen en zijn er wel eens ruzie’s en conflicten. Als deze problemen, ruzie’s en conflicten langer aanhouden is het leven in het gezin niet meer fijn, veilig en gezellig. De opvoeding en ontwikkeling van aanwezige kinderen komen meer en meer onder druk te staan. Ouders worden radeloos en onveiligheid kan uiteindelijk meer en meer toenemen. Een gezinsbegeleider zal samen met de ouders zich inspannen om (weer) een ontspannen gezinssituatie te creëren.

Samen aan de slag!

Gezinsbegeleiding begint met een goed contact met alle betrokken gezinsleden en eventueel hun sociale netwerk. Alleen met vertrouwen in elkaar én in het proces kan de begeleiding goed verlopen. Motivist neemt daarom de tijd om alle gezinsleden goed te leren kennen en een solide band op te bouwen. Ouders en kinderen moeten zich immer kwetsbaar durven opstellen.

Ook bij gezinsbegeleiding is zorg op maat belangrijk. Dat gaat via een helder proces van drie fasen, waarbij de zorg goed op het gezin wordt afgestemd. Fase 1, kennismaking, opbouw van de relatie en verdere analyse van de problematiek, Fase 2 veranderingsfase en Fase 3 afbouw en afscheid.

Onze begeleiders reageren snel en effectief op allerlei situaties die het traject van de gezinsbegeleiding beïnvloeden. Zo kunnen we een traject aanpassen of bemiddelen we tijdens een gezinscrisis, al dan niet met het maken van een veiligheidsplan. Want veiligheid staat in onze dienstverlening altijd voorop. Ook als dat betekent dat we een traject moeten bijstellen of stopzetten.

Werkwijze en startgesprek Motivist

De aanleiding om een gezin aan te melden is vaak onrust, onveiligheid en het ontstaan van ontwikkelingsbedreiging van één of meerdere kinderen. Het startgesprek samen met de verwijzer is er dan ook in eerste instantie op gericht om vooral rust te creëren, samen met de ouders zal er indien nodig een veiligheidsplan opgesteld worden. Verder worden de drie fases van onze begeleiding uitgelegd. Vooraf is het niet altijd duidelijk wat de specifieke doelen zijn, herstel van rust, veiligheid en vertrouwen staat wel altijd voorop. Dit zodat de kinderen zichzelf weer zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.


Voorwaarden en uitgangspunt hulpverlening Motivist

Voorwaarden

  • Er is minstens één thuiswonend of terug te plaatsen kind tussen de 0 en 18 jaar.
  • De ouders ervaren een bovengemiddelde opvoedingsbelasting en hebben benedengemiddelde opvoedingsvaardigheden.
  • Ouders zijn intrinsiek gemotiveerd om hen situatie te verbeteren en zij erkennen de problemen.
  • Begeleiding vindt in de eigen thuissituatie plaats.
  • Ouders staan achter een aanpak waarbij naast het eigen gezin mogelijk ook het eigen netwerk actief betrokken wordt.
  • De verwijzer is aanwezig bij het startgesprek om de aanmelding toe te lichten. Verwijzer en ouders beseffen dat daadwerkelijke doelen pas in de tweede fase door onze begeleiders gesteld worden.

Uitgangspunt

Ons voornaamste uitgangspunt is een sociaal, fysiek en emotioneel veilig thuis voor kinderen en ouders/opvoeders. Na een kennismakingsperiode worden de sterke punten uit een systeem versterkt en waar nodig nieuwe vaardigheden aangeleerd. Belangrijkste is dat ouders en hen kinderen gezamenlijk commitment aangaan om “zelf aan de slag” te gaan. De invulling van begeleidingstrajecten zijn altijd maatwerk, dit geldt des te meer voor een traject gezinsbegeleiding. Soms is het helpend om te starten met het optekenen van ieders verhaal en alle perspectieven met elkaar te verbinden. Wanneer perspectieven en mogelijke onderliggende gedragspatronen helder zijn ontstaat er ruimte voor verbetering. Pas dan is het om actief aan de slag te gaan met de opvoedvragen die er nog zijn. Familie en het netwerk zijn belangrijk in ons leven, ouderschap en opvoeding. Het zijn steunfiguren. Daar waar het mogelijk is worden zij uitgenodigd om mee te denken met de ouders en de kinderen over de zorgen, de wensen en de oplossingen voor de situatie.

Duur van de hulpverlening

Een eerste traject duurt gemiddeld tussen de 5 en 7 maanden. Fase 1, analyse en kennismaking 4 tot 6 weken, Fase 2 veranderingsfase tussen de 10 en 14 weken en Fase 3 afbouw en advies vervolg 6 tot 8 weken. Nadat de aanmelding compleet is, vindt het startgesprek plaats. Na een startgesprek zullen we in overleg met ouders en verwijzer starten met Fase 1 en na uiterlijk 6 weken samen met ouders de uiteindelijke doelen bespreken samen met de verwijzer in een begeleidingplan. De hulpverlening kan starten vanaf het moment dat de beschikking bij ons binnen is. Wanneer er sprake is van een wachttijd zullen wij hierover berichten.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.