Individuele begeleiding

Individuele begeleiding richt zich op het verbeteren van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en het kind een stem geven in de complexe situatie.

Tijdens de begeleiding krijgen kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar 1-op-1 aandacht van een van onze medewerkers. De begeleider functioneert als vertrouwenspersoon voor het kind. Dit betekent dat ouders niet alles te horen krijgen wat het kind vertelt. Afhankelijk van het kind en zijn/haar behoefte, werken we aan bepaalde thema’s die ervoor zorgen dat de jeugdige meer zelfredzaam en zelfstandig kan functioneren, uiteraard passend bij de leeftijd van de jeugdige.  

Individuele begeleiding is een vorm van begeleiding die we vaak (maar niet uitsluitend) bieden aan jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Als een jeugdige vervolgens 18 wordt en nog begeleiding nodig heeft, werken we samen met WMO consulenten, zodat de jeugdige één vertrouwd gezicht kan behouden op weg naar volledige zelfstandigheid.

Drie meest voorkomende vormen van begeleiding.

Persoonlijke problematiek.

De jeugdige heeft persoonlijke problematiek waardoor hij/zij belemmerd wordt in zijn/haar zelfstandig functioneren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verstandelijke beperking of psychische problemen. Onze begeleiders gaan actief met de jeugdige aan de slag, eventueel in samenwerking met een behandelaar. Ondanks zijn/haar beperkingen leert de jeugdige om toch zo zelfstandig mogelijk te functioneren.

Systemische problematiek.

Soms lopen kinderen vast door externe factoren, bijvoorbeeld een scheiding van ouders of andere verlieservaringen. Ook kunnen kinderen last hebben van de persoonlijke problemen van ouders. Denk hierbij bijvoorbeeld aan KOPP, kinderen van ouders met psychische problemen. Naast onze dienst “ouderschap na scheiding”, wordt er vaak ook individuele begeleiding voor de kinderen geadviseerd.

(Bijna) volwassen

Kinderen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar hebben het vaak lastig. Welke keuzes moet ik maken, wat moet ik allemaal regelen als ik 18 ben? Wie ben of wil ik eigenlijk zijn als volwassenen? In veel gezinnen ondersteunen ouders pubers in deze fase, soms lukt het ouders niet om hen te begeleiden in deze fase. Wellicht door persoonlijke problematiek of gedragsproblemen die ouders niet de baas zijn. Onze begeleiders werken in dat geval samen met de ouder en puber. Begeleiding loopt erna soms door via de WMO. Het einddoel is zelfstandig worden.

Werkwijze en startgesprek Motivist

Iedere aanmelding is (net als ieder kind) uniek. Na een aanmelding/verwijzing hebben we een eerste verkennend gesprek. Dit altijd met de jeugdige (onder de 16 zijn de ouders hierbij ook aanwezig). Enige mogelijke uitzondering hierbij is individuele begeleiding vanuit een scheiding. Tijdens het verkennende gesprek onderzoeken we samen welke problemen er zijn en waar we hulp bij kunnen bieden. Wanneer er vertrouwen is vanuit met name de jeugdige zullen we starten met de begeleiding. In het begin maken we een krachten- zwakteanalyse. Wat kun je al goed en wat mag je nog verdere leren? Op basis daarvan maken we een begeleidingsplan met heldere doelen waar we mee aan de slag gaan. Samen met de begeleider bepaalt de jeugdige wat er gedeeld mag worden met ouders/verwijzer. Er wordt aan de jeugdige ook uitgelegd dat we soms dingen moeten delen, maar dat we dit altijd zorgvuldig en samen doen.


Voorwaarden en uitgangspunt hulpverlening Motivist

Voorwaarden

  • Bij de aanmelding van een 17 jarige, is er al contact met de WMO geweest, zodat begeleiding niet abrupt hoeft te stoppen door het wegvallen van financiering vanuit de jeugdwet.
  • Ouders staan achter de individuele begeleiding en beseffen dat er alleen belangrijke zaken teruggekoppeld worden.
  • Ouders staan open voor eventuele (opvoed)adviezen vanuit de individuele begeleiding en passen deze toe.
  • Begeleiding voor jeugdigen vindt in principe plaats op onze eigen locatie, hierin wordt nagenoeg niet in afgeweken.
  • De verwijzer is aanwezig bij het startgesprek om de aanmelding toe te lichten, verwijzer, ouders en de jeugdige beseffen dat daadwerkelijke doelen pas in de tweede fase door onze begeleiders gesteld worden.

Uitgangspunt

Ons voornaamste uitgangspunt is begeleiden vanuit vertrouwen, aansluiting en presentie. De jeugdige moet zich echt gehoord en “thuis” mogen en kunnen voelen. Een uitspraak van één van onze ex- cliënten slaat de spijker op zijn kop. “Jij bent tenminste echt en geen stressverlener zoals al die andere hulpverleners”.

Het uitgangspunt van de begeleiding is verbeteren van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkelingsvermogen van de jeugdige.

Door wekelijks bij te kunnen praten, moeilijke situaties samen te oefenen, sociale vaardigheden te trainen of activiteiten buitenshuis te stimuleren, krijgen zij vaak weer meer vertrouwen in zichzelf, de toekomst en de wereld om hen heen.

Duur van de hulpverlening

Bij individuele begeleiding is het lastig om op voorhand een inschatting te maken hoe lang een begeleidingstraject duurt. Dit is afhankelijk van een grote diversiteit aan factoren, onder andere: complexiteit hulpvragen, bereidheid tot verandering, tempo van de jeugdige en de veranderingen in het systeem. Gemiddeld duren trajecten zes maanden tot één jaar.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.