voor Verwijzers

Werkgebied

“Motivist” is een jonge, kleine maar snelgroeiende organisatie welke gecontracteerde zorg levert in een viertal inkoopregio’s. Deze inkoopregio’s vertegenwoordigen samen 17 Gemeenten. We bieden ondersteuning vanuit de WMO en jeugdwetvoor de volgende regio’s;

  • BOV – Kempen
  • A2
  • Peelgemeenten
  • Dommelvallei +

Werkwijze

We leveren onze zorg in een drietal fasen, waarbij we elke fase weer in een aantal stappen doorlopen.

Fase 1. Het screenen en vervolgens eventueel opstarten van de zorg.

Aanmelding.
Een cliënt wordt doorverwezen of meldt zichzelf bij ons aan. Na aanmelding vindt er uiterlijk binnen vijf werkdagen, bij (gevoel van) urgentie dezelfde dag, een kennismaking/intake plaats.

Kennismaking/ intake.
Na aanmelding organiseren we een kennismaking/intake. Tijdens dit gesprek zal er gekeken worden of er een match is vanuit ons en vanuit de cliënt. Daarnaast zal er een uitgebreid intakeverslag gemaakt worden. In dit intakeverslag staan de uitdagingen op verschillende leefdomeinen van de cliënt beschreven.
Indien een cliënt zichzelf rechtstreeks bij ons meldt verzorgen we, indien de cliënt dit wenst, tevens de aanmelding bij zijn/haar gemeente.
Dit doen we uitgebreid, gemotiveerd en kostenbewust.

Eerste plan van aanpak.
Een eerste opzet met persoonlijke doelen voor de cliënt. Er wordt naar gestreefd om deze gelijktijdig met het intakeverslag op te stellen, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen na de intake. Indien u naar ons verwijst, zult u die dan ook vrijwel direct ontvangen.
Mocht een cliënt zichzelf bij ons aanmelden dan heeft u tijdens een indicatiegesprek al een uitgebreid intakeverslag met een door ons voorgesteld plan van aanpak.

Fase 2. Uitvoering van de zorg

Matchingsgesprek en ondertekenen van overeenkomsten.
Onze zorgcoördinator zal de beoogd begeleider voorstellen aan cliënt. Er wordt een zo’n best mogelijke match gemaakt, op basis van benodigde expertise en persoonskenmerken passend bij de cliënt.
Tijdens deze match wordt de cliënt tevens gewezen op onze huisregels, klachtenprocedure, bereikbaarheidsdienst en wordt er een zorgovereenkomst ondertekend.

Kennismakingsproces en opstellen begeleidingsplan
De toegewezen begeleider zal zijn/haar contactgegevens verstrekken aan de verwijzer. Daarnaast gaat de begeleider samen met cliënt aan de slag met het eerder opgestelde plan van aanpak. De eerste periode is vooral gericht op het leren kennen van de cliënt en het verder fine-tunen van zijn/haar gewenste doelen.
Uiterlijk vier weken na start van de zorg, zal er een definitief begeleidingsplan opgesteld worden. Mogelijkerwijs zijn de doelen vanuit het eerste plan van aanpak veranderd door het kennismakingsproces.
Dit definitieve begeleidingsplan zal u als verwijzer eveneens ontvangen.

Uitvoering van het begeleidingsplan en tussenevaluatie(s)
In het definitieve begeleidingsplan staan heldere doelen met bijbehorende acties uitgeschreven. Tevens worden er in het begeleidingsplan evaluatiemomenten afgesproken.

Fase 3. uitstroom/(her)indicatie

Uiterlijk vier weken voor het einde van een indicatie, zal er een eindevaluatie gepland worden. Hierin staat centraal welke zorg er eventueel nog nodig is.

Aanmelden
We hanteren een tweetal procedures in het kader van nieuwe aanmeldingen.

  1. “Crisis”/hoge urgentie meldingen
  2. Reguliere aanmeldingen

“Crisis”/hoge urgentie
In sommige situaties is het wenselijk dat zorgverlening direct opgestart wordt.
Voorbeelden hiervan zijn situaties van huiselijk geweld, een psychiatrische crisis (dreigende psychose/ suïcidaliteit) of dermate financiële problemen dat een ontruiming mogelijk aan de orde is.
Wij vinden het belangrijk om in deze situaties niet te wachten en direct met de cliënt aan de slag te gaan.
Indien bovenstaande van toepassing is, zullen we dan ook proberen dezelfde werkdag doch uiterlijk de volgende werkdag onze zorg op starten.
Leg hiervoor telefonisch contact met onze bereikbaarheidsdienst via 06-8290 34 73.
Mocht u de voicemail krijgen dan verzoeken we u een sms te sturen. We bellen u dan uiterlijk binnen twee uur terug om afspraken te maken.
Indien we vanuit “crisis” starten, vragen we u dan wel alvast een toekenning voor financiering. Dit hoeft nog geen 301 bericht te zijn, een bevestigingsmail naar administratie@motivist.nl volstaat.

Reguliere aanmeldingen
Het aanmelden van nieuwe (reguliere) zorgvragen verloopt via onze administratie.
Bereikbaar via administratie@motivist.nl.
We willen u verzoeken om in het onderwerp van uw bericht duidelijk aan te geven dat het om een aanmelding gaat en waarop u te bereiken bent.
Onze administratie zal dan met u contact opnemen voor een eerste screening. En om een afspraak te maken voor een intake/kennismaking samen met de cliënt.

Uiteraard houdt u bij deze procedure rekening met de privacy en AVG wetgeving.
U verstrekt geen persoonsgegevens onbeveiligd en zonder toestemming, aan ons.

Reguliere aanmeldingen worden uiterlijk binnen vijf werkdagen opgepakt.

Contact

Bezoekadres:
Brouwer 4
5521 DK, Eersel

Postadres
Brouwer 1
5521 DK, Eersel

    Wij zijn ISO 9001:2015 gecertificeerd uitsluitend voor de gecontracteerde zorgverlening via Zorgcoöperatie Brabant.